Dating website
 
 
  Start
StartRegistreerZoekForumChatRespons
 
LovRuss.com
Leden Xclusief
 
 


Categorie: Alle categorieen (1) Anderenr (0) Æåíùèíû (0) Çíàêîìñòâà (0) Ìóæ÷èíû (0) Ñåêñ (1)

Blogs (Alle categorieen) 0 – 1 [Totaal : 1]

CategorieÑåêñ
OnderwerpÑåêñ – ýòî õîðîøî èëè ïëîõî?
Bericht
Ìíå 19 ëåò, âûõîäèòü çàìóæ íå ñîáèðàþñü â òå÷åíèå 10-15 ëåò, íàâåðíî äî òåõ ïîð, ïîêà íå íàáåðóñü óìà, îïûòà, íå íàó÷óñü ðàçáèðàòüñÿ â ëþäÿõ.
Íî ñåêñ äëÿ ìåíÿ î÷åíü âàæåí!
Âîò è êòî ÿ ïîñëå ýòîãî åñëè ó ìåíÿ â ãîä ïî 3-4 ïàðíÿ.
Êîíå÷íî, ó äðóãèõ áîëüøå…
Õî÷ó íàéòè äðóãà, êîòîðûé áóäåò äðóãîì è íå áóäåò òÿíóòü ìåíÿ â ÇÀÃÑ
Schrijver: Natasha Datum van aanmaken: 05.04.2009, 01:32:08Volledige tekst

 
 
top
FAQ | Extras | Links | Respons | Nieuws en aankondigingen | Artikelen | Blogs | Ervaringen

Gebruikersovereenkomst Prive verklaring
 


Sitemap


www.wmtransfer.com

Buy: Viagra