Dating website
 
 
  Hjem
HjemRegistrerSøgForumChatTilbagemelding
 
LovRuss.com
Medlemsområde
 
 


Category: All categories (1) Other (0) Æåíùèíû (0) Çíàêîìñòâà (0) Ìóæ÷èíû (0) Ñåêñ (1)

Blogs (All categories) 0 – 1 [Total : 1]

CategoryÑåêñ
emneÑåêñ – ýòî õîðîøî èëè ïëîõî?
besked
Ìíå 19 ëåò, âûõîäèòü çàìóæ íå ñîáèðàþñü â òå÷åíèå 10-15 ëåò, íàâåðíî äî òåõ ïîð, ïîêà íå íàáåðóñü óìà, îïûòà, íå íàó÷óñü ðàçáèðàòüñÿ â ëþäÿõ.
Íî ñåêñ äëÿ ìåíÿ î÷åíü âàæåí!
Âîò è êòî ÿ ïîñëå ýòîãî åñëè ó ìåíÿ â ãîä ïî 3-4 ïàðíÿ.
Êîíå÷íî, ó äðóãèõ áîëüøå…
Õî÷ó íàéòè äðóãà, êîòîðûé áóäåò äðóãîì è íå áóäåò òÿíóòü ìåíÿ â ÇÀÃÑ
Forfatter: Natasha Creation date: 05.04.2009, 01:32:08Full text

 
 
top
FAQ | Features | Links | Tilbagemelding | Nyheder og spots | Articles | Blogs | Testimonials

Terms Of Use Privacy Statement
 


Sitemap


www.wmtransfer.com

Buy: Viagra